สำนักงานสถิติฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เริ่ม 20 ก.ค. นี้

วันนี้ (29 มิถุนายน 2560) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดแถลงข่าว โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ณ กระทรวงการคลัง

นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  กล่าวว่าจากปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดสะสมขึ้นในสังคม ทำให้รัฐบาลต้องทำการปฏิรูปประเทศเพื่อให้คนไทยมีอนาคตที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ผู้มีรายได้น้อยจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลต้องดูแลให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ แม้ว่ารัฐบาลจะมีข้อมูลจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยเข้ามาลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 แล้ว แต่รัฐบาลยังต้องการชุดข้อมูลที่สำคัญจำนวนมากมาเพิ่มเติมให้มีความถูกต้อง มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มิถุนายน 2560 จึงเห็นชอบในหลักการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเสนอ เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการของรัฐ
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อย

นายธเนศ ฯ กล่าวอีกว่า การสำรวจในครั้งนี้เป็นการสำรวจที่เร่งด่วนและต้องใช้บุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก  ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติมีบุคลากรประมาณ 2,000 กว่าคน การจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จำนวน 14.1 ล้านคน ต้องใช้ระยะเวลามาก ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เล็งเห็นว่าสถาบันการศึกษามีจำนวน นักศึกษา/นักเรียน เพียงพอที่จะรองรับกับปริมาณคนที่มีจำนวนมากนี้ได้ จึงจำเป็นต้องจัดหานักศึกษา/นักเรียน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติประสานกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่นั้น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะใช้นักศึกษา/นักเรียน ลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนดังกล่าว จำนวน 70,000 คน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560

การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะจะได้ลงพื้นที่ไปดูความเป็นอยู่ของผู้ลงทะเบียนว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง ดังนั้น จึงขอใหประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหความร่วมมือในการตอบคำถามเพื่อใหภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวของเขามาให้ความช่วยเหลือจัดสวัสดิการ ที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่ได้ นายธเนศ ฯ กล่าว

 

****************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5