​​ แถลงข่าวผลการสำรวจโ​​ครงการ MICS5

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานแถลงข่าว ผลการสำรวจโครงการสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (MICS5) ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยด้านต่างๆ โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจปรากฏให้เห็นว่า สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยก้าวหน้าขึ้นหลายด้าน เช่น อัตราการจดทะเบียนเกิด ร้อยละ ๙๙ อัตราการใช้น้ำดื่มจากแหล่งน้ำที่สะอาด ร้อยละ ๙๘ แต่ในขณะเดียวกันผลสำรวจครั้งนี้ได้ตอกย้ำความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของเด็กกลุ่มต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

********************************

​มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

​กลุ่มประชาสัมพันธ์   สำนักสถิติพยากรณ์

​โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210