กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศึกษาดูงาน

 

 

               นางสาวจินตนา ศิลป์วุฒิ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210