อุดมศึกษามีการว่างงานสูงสุด​

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.98 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.50 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.98 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.76 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 4.86 หมื่นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 17.48 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา  เมื่อพิจารณาถึงจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมดนั้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาว่างงานมากที่สุด 2.53 แสนคน (อัตราการว่างงานร้อยละ3.0) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9.9 หมื่นคน (ร้อยละ15) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7.4 หมื่นคน (ร้อยละ1.2) ระดับประถมศึกษา 3.3 หมื่นคน (ร้อยละ 0.4) และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 1.6 หมื่นคน (ร้อยละ 0.2) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 พบว่า จำนวนผู้ว่างงานในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 5.7 หมื่นคน มัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น 2.2 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มขึ้น 1.9 หมื่นคน สำหรับผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษาจำนวนผู้ว่างงานลดลง 9.0 พันคน และระดับประถมศึกษาลดลง 5.0พันคน ซึ่งสาเหตุที่ระดับอุดมศึกษามีการเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักศึกษาจบใหม่และยังอยู่ในช่วงรอรับปริญญา ​นายภุชพงค์ฯ กล่าว

*********************************

​​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​  


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5