การใช้พลังงานของคนไทย ปี 2559

             นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2559 พบว่า ครัวเรือน ทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยครัวเรือนละ 21,144 บาท/เดือน เป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 2,160 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.2 ของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.0) เป็นค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยพบว่า แก๊สโซฮอล์มีสัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 35.4 ในขณะที่น้ำมันไบโอดีเซลและพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนต่ำสุดคือ ร้อยละ 0.2 ส่วนอีกร้อยละ 34.0 ของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็นค่าใช้จ่ายพลังงานด้านอื่น ได้แก่ ไฟฟ้า (ร้อยละ 32.3) และถ่านไม้และฟืน (ร้อยละ 1.7) เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนทั่วประเทศในปี 2558 และ ปี 2559 พบว่า ค่าใช้จ่ายพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 2,135 บาท เป็น 2,160 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2หากพิจารณาในภาพรวมของประเทศ พบว่า ค่าใช้จ่ายพลังงานประเภทแก๊สโซฮอล์สูงที่สุด รองลงมาคือ ไฟฟ้า และน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่พบในกรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้มีค่าใช้จ่ายสำหรับแก๊สโซฮอล์สูงเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันดีเซล สูงกว่าไฟฟ้า ขณะที่ภาคกลางมีค่าใช้จ่ายสำหรับไฟฟ้าสูงที่สุด รองลงมาคือ แก๊สโซฮอล์และน้ำมันดีเซล  นายภุชพงค์ฯ กล่าว​

*********************************

​​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​  


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5