กลุ่มเยาวชนต้องการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด

               นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 พบว่า จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีประมาณ 55.83 ล้านคน  เป็นผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 5.03 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.0 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป และไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 50.80 ล้านคน หรือร้อยละ 91.0     เมื่อพิจารณาตามเพศ   พบว่า ผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถเป็นเพศชาย 2.39 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 ของประชากรเพศชายอายุ 15 ปีขึ้นไป ขณะที่เพศหญิงต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จำนวน 2.64 ล้านคน  หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 ของประชากรเพศหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป

         หากพิจารณาผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในแต่ละภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด 2.33 ล้านคน หรือร้อยละ 15.7 รองลงมาเป็นภาคเหนือ 8.51 แสนคน หรือร้อยละ 9.0 ภาคกลาง 8.18 แสนคน หรือร้อยละ 4.9 ภาคใต้ 7.18 แสนคน หรือร้อยละ 9.8 และกรุงเทพมหานคร 3.06 แสนคน หรือร้อยละ 4.0 สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 15-24 ปี หรือวัยเยาวชน มีความต้องการพัฒนามากที่สุด ร้อยละ 13.4 กลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 11.3 กลุ่มอายุ 35-44 ปี ร้อยละ10.9 กลุ่มอายุ 45-54 ปี ร้อยละ 9.2 กลุ่มอายุ 55-59 ปี ร้อยละ 7.0 และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.1  เมื่อพิจารณาหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา พบว่า มีผู้ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด คือ ด้านอาหาร  และโภชนาการมากที่สุด 6.62 แสนคน ด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช 5.24 แสนคน เสริมสวย 4.85 แสนคน ช่างยนต์และการบำรุงรักษา 4.66 แสนคน  ตัดเย็บเสื้อผ้า 4.03 แสนคน ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.28 แสนคน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 1.74 แสนคน ช่างกลโรงงาน 1.71 แสนคน การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ 1.61 แสนคน และช่างก่อสร้าง 1.51 แสนคน     ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในหลักสูตรด้านอื่นๆ   เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ ปี 2556-2560 พบว่า ผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว 

 

*********************************

​​​​​​​

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5