ผู้มีงานทำด้าน ICT ส่วนใหญ่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาโดยตรงจาก ICT

              นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เปิดเผยผลการสำรวจปี 2559 พบว่า ผู้มีงานทำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT มีจำนวนทั้งสิ้น 374,934 คน เป็นชาย 257,864 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 68.8 และหญิง 117,070 คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 31.2    ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในเทศบาล  หรือเขตเมืองร้อยละ 77.5  และที่เหลืออยู่นอกเขตเทศบาลร้อยละ 22.5   เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ที่มีงานทำด้าน ICT จำนวนทั้งสิ้น 374,934 คน พบว่า ร้อยละ 54.4 เป็นผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้าน ICT มีเพียงร้อยละ 45.6 ที่สำเร็จการศึกษาด้าน ICT จะเห็นได้ว่าผู้ทำงานด้าน ICT ในตลาดแรงงานนั้น  ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาทางด้าน ICT   เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้าน ICT พบว่า   เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 67.4   รองลงมาเป็นระดับอนุปริญญา/ปวส.ร้อยละ 15.1  สูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 9.9  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   ร้อยละ 7.6

       สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ที่ทำงานด้าน ICT พบว่า ภาคการค้าและการบริการมีจำนวนผู้ที่ทำงานด้าน ICT มากที่สุด 305,393 คน หรือร้อยละ 81.5 และภาคการผลิต 69,076 คน หรือ ร้อยละ 18.4 และภาคการเกษตรกรรม 465 คน หรือร้อยละ 0.1    พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

​​​​​​​

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5