สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

    ข่าวสารกิจกรรม ปี 2556

               ประชุมชี้แจงสํามะโนการเกษตร ๒๕๕๖ นายวิบูลย์ทัตสุทันธนกิตติ์ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง   โครงการสํามะโนการเกษตร  พ.ศ. ๒๕๕๖     ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรมส่วนภูมิภาคการจัดประชุมดังกล่าว   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการสํามะโนการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ผู้อบรม  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ โรงแรมสตาร์จังหวัดระยอง

 

*********************************

       พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสนับสนุนนโยบาย Smart Farmer/Smart Officer “หนึ่งบัตรประชาชนเพื่อเกษตรกรปราดเปรื่อง : One ID card for Smart Farmer”   ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

 

*********************************

​​​ ​ ​​