สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

     ประวัติการทำสำมะโนการเกษตร​


ประวัติการทำสำมะโน​การเกษตร

     ประเทศไทยมีการจัดทำสำมะโนการเกษตรมาแล้ว  5  ครั้​ง  ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493  ครั้งที่สองเมื่อ  พ.ศ. 2506   ครั้งที่สามเมื่อ  พ.ศ. 2521  ครั้งที่สี่เมื่อ  พ.ศ. 2536   และครั้งสุดท้ายในปี  พ.ศ. 2546  ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนาทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง  และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  ที่แนะนำให้ทุกประเทศจัดทำสำมะโนการเกษตรทุก  10  ปี  สำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งมีอำนาจห​น้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ  พ.ศ. 2550  ในการจัดทำโครงการสำมะโนทุกด้าน  จึงได้กำหนดที่จะจัดทำสำมะโนการเกษตรครั้งที่ 6  ขึ้นในปี  2556  โดยครั้งนี้การทำสำมะโนการเกษตรได้ขยายขอบข่ายการทำการเกษตรครอบคลุมถึงการทำนาเกลือสมุทรตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 มีนาคม 2554  เรื่อง การเกษตรกรรมให้รวมถึงการทำนาเกลือสมุทร และได้ผนวกข้อถามการทำประมงน้ำจืด การทำประมงทะเล และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (รวมเพาะพันธุ์)  ไว้ในแบบนับจดด้วย


​​ ​​​ ​