สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

     นวัตกรรมการเก็บข้อมูล​


นวัตกรรมการเก็บข้อมูล

     การเก็บรวบรวมข้อมูลสำมะโนการเกษตรทั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ในปี 2556 นี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานบน Tablet เพื่อนำมาจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ซึ่งจะทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรตำบล และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 20,000 คน


​​ ​ ​​