​​Application สำนักงานสถิติแห่งชาติ

​​​​

รายละเอียด
โมบาย แอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับเผยแพร่ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นำเสนอข้อมูลสถิติในรูปกราฟ ตาราง และแผนภูมิ ได้แก่ ข้อมูลสถิติที่สำคัญ ข้อมูลจังหวัด Infographic เป็นต้น​
รายละเอียด
โมบาย แอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับเผยแพร่ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นำเสนอข้อมูลสถิติในรูปกราฟ ตาราง และแผนภูมิ ได้แก่ ข้อมูลสถิติที่สำคัญ ข้อมูลจังหวัด Infographic เป็นต้น​
รายละเอียด
โปรแกรม NSO e-Book เป็นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกชนิดของหนังสือที่ต้องการได้ซึ่งภายในมีการจัดการจำแนกประเภทของหนังสือ ให้เป็นระบบ มีการจัดหมวดหมู่เป็นประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสารรายงานผลการสำรวจ/ สำมะโน ผู้ใช้งานสามารถขอรหัสผ่านเพื่อ Login เข้าใช้งาน NSO e-Book ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน สถิติแห่งชาติ www.nso.go.th​