​​Application สำนักงานสถิติแห่งชาติ

​​​​

รายละเอียด
โมบาย แอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับเผยแพร่ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นำเสนอข้อมูลสถิติในรูปกราฟ ตาราง และแผนภูมิ ได้แก่ ข้อมูลสถิติที่สำคัญ ข้อมูลจังหวัด Infographic เป็นต้น​
รายละเอียด
โมบาย แอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับเผยแพร่ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นำเสนอข้อมูลสถิติในรูปกราฟ ตาราง และแผนภูมิ ได้แก่ ข้อมูลสถิติที่สำคัญ ข้อมูลจังหวัด Infographic เป็นต้น​