​​Application สำนักงานสถิติแห่งชาติ

​​​​

​​
รายละเอียด
การเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติผ่าน Application เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ได้แก่ สิ่งพิมพ์ออกใหม่ ข้อมูลล่าสุด Infographic และ สถิติ 10 อันดับเด่น (Top Ten)
รายละเอียด
โปรแกรม NSO E-book เป็นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกชนิดของหนังสือที่ต้องการได้ซึ่งภายในมีการจัดการจำแนกประเภทของหนังสือ ให้เป็นระบบ มีการจัดหมวดหมู่เป็นประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสารรายงานผลการสำรวจ/ สำมะโน ผู้ใช้งานสามารถขอรหัสผ่านเพื่อ Login เข้าใช้งาน NSO E-book ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน สถิติแห่งชาติ www.nso.go.th
รายละเอียด
โปรแกรม NSO E-book เป็นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกชนิดของหนังสือที่ต้องการได้ซึ่งภายในมีการจัดการจำแนกประเภทของหนังสือ ให้เป็นระบบ มีการจัดหมวดหมู่เป็นประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสารรายงานผลการสำรวจ/ สำมะโน ผู้ใช้งานสามารถขอรหัสผ่านเพื่อ Login เข้าใช้งาน NSO E-book ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน สถิติแห่งชาติ www.nso.go.th