​​​​ FAQ

​คำถามข้อมูลทั่วไป​
1. บุหรี่ หมายถึงอะไร
- ในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 หมายถึง ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยา อัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษหรือใบยาแห้งหรือยาอัด

2. ประเภทของบุหรี่ ได้แก่ อะไรบ้าง
1. บุหรี่ซอง ผลิตในประเทศ โดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดมีก้นกรองและชนิดไม่มีก้นกรอง 
  • ชนิดมีก้นกรอง เช่น กรุงทอง 90 กรองทิพย์ 90 สามิต 90 รยส. 90 สายฝน 90 กรองทิพย์ไลทส์ รยส.90 เดอลุกซ์ กรองทิพย์90 เดอลุกซ์ ฯลฯ 
  • ชนิดไม่มีก้นกรองหรือบุหรี่สั้น ได้แก่ พระจันทร์ 33 เกล็ดทอง 33 สามิต 33 กรุงทอง 33 และรวงทิพย์ 33 

2. บุหรี่ซอง ผลิตจากต่างประเทศได้แก่ ส่วนบุหรี่ที่ผลิตในต่างประเทศและมีการนำเข้ามาในประเทศที่รู้จักกันทั่วไป ได้แก่ มาร์ลโบโล วินสตัน มอร์ ดันฮิลส์ ลัคกี้สไตรค์ 

3. บุหรี่มวนเองหรือบุหรี่ที่ไม่ได้ผลิตจากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น อาจเป็นกระดาษ ใบตอง ใบจาก ใบมะกา เป็นต้น หรือเป็นบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานของเอกชน ที่ไม่ใช่โรงงานยาสูบ 

4. บุหรี่ซิการ์ ในพระราชบัญญัติยาสูบพ.ศ. 2509 หมายถึง ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งม้วนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัดบุหรี่ซิการ์ที่มีจำหน่ายในประเทศส่วนใหญ่ผลิตจากประเทศอเมริกาและประเทศแถบยุโรป ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ 

5. ไปป์ เป็นกล้องสูบบุหรี่ที่มีเบ้าสำหรับใส่ยาเส้นไปป์ ส่วนมากทำมาจากเหง้าของต้นไม้ที่แข็ง และทนความร้อนได้ อาจทำจากซังข้าวโพดหรือทำด้วยพลาสติกที่ทนความร้อนได้ดี​


3. โรงแรมและเกสตเฮาส์
- บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่ หรือที่พักชั่วคราว

4. ห้องพัก จำแนกออกเป็นกี่ประเภท คืออะไรบ้าง
- ห้องพัก จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.ห้องชุด (Suite) หมายถึง ห้องพักที่ประกอบด้วยห้องนอนหนึ่งหรือสองห้อง ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นและอาจมีห้องสำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นรวมอยู่ด้วยได้แก่ ห้องสำหรับเลขานุการ เป็นต้น 
2. ห้องสามัญ หมายถึง ห้องพักอื่น ๆ ที่มิใช่ห้องชุด ได้แก่ ห้องเตียงเดี่ยว ห้องเตียงคู่ และห้อง 3 เตียง เป็นต้น

5. สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต หมายถึงอะไร
- สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต หมายถึง การเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่คำนึงถึงว่างานนั้น ทำด้วยเครื่องจักรหรือด้วยมือ หรือทำในโรงงาน โรงซ่อม หรือเคหะสถาน หรือผลิตภัณฑ์นั้นขายส่งหรือขายปลีกก็ตาม การประกอบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นนับว่าเป็นการผลิตด้วย

6. ครัวเรือนส่วนบุคคล หมายถึงอะไร
- ครัวเรือนที่ประกอบขึ้นด้วย บุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยเดียวกัน และจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภค บริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน บุคคลเหล่านี้ อาจเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติกันก็ได้ สำหรับครัวเรือนที่ไม่ได้เป็นญาติกันจะต้องมีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 5 คน

7. ครัวเรือนพิเศษ หมายถึงอะไร
ครัวเรือนซึ่งบุคคลหลายคนอยู่รวมกันในสถานที่อยู่แห่งหนึ่ง เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง แบ่งเป็น 
  • ครัวเรือนซึ่งบุคคลกินอยู่รวมกันมีจำนวนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป 
  • ครัวเรือนพิเศษประเภทคนงาน

8.อนามัยการเจริญพันธุ์ (Reproductive Health) หมายถึงอะไร
- ภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจที่เป็นผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากกระบวนการและหน้าที่ของการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ของทั้งชายและหญิง ทุกช่วงอายุของชีวิต ซึ่งทำให้เขาเหล่านั้นสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

9. แผนที่ความยากจน (Poverty Maps) คืออะไร
- แผนที่ความยากจนเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จะบอกสถานะทางเศรษฐกิจ ภาวะความยากจน และการกระจายรายได้ของครัวเรือน ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ และตำบล ซึ่งสามารถนำเสนอในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) จัดสร้างขึ้นโดยการเชื่อมโยงข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะเข้าด้วยกัน โดยใช้วิธีการ Small Area Estimation ของธนาคารโลก และใช้วิธีการทางสถิติและเศรษฐมิติ
 
- แผนที่ความยากจนเป็นเครื่องมือที่สำคัญ สำหรับภาครัฐ ที่จะใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน ติดตามและประเมินผล โดยจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับนโยบายได้ทราบถึงพื้นที่ที่มีความยากจน ระดับความยากจน ความรุนแรงของความยากจนในแต่ละพื้นที่ย่อย ซึ่งมีความจำเป็นต่อรัฐบาลในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

10. การถือครองที่ดิน หมายถึงอะไร
- พ.ศ.2553 มีจำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 14,150,863 คน 
โดยแบ่งเป็น
  • รัฐบาลมีจำนวนทั้งสิ้น 11,393,114 คน
  • เอกชนมีจำนวนทั้งสิ้น 2,757,749 คน
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

11. ผู้มีงานทำมีคำนิยามว่าอย่างไร
- ผู้มีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
1. ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผลค่าตอบแทนที่มีลักษณะอย่างอื่นสำหรับผลงานที่ทำ เป็นเงินสด หรือสิ่งของ 
2. ไม่ได้ทำงาน หรือทำงานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่าเป็น ผู้ที่ปกติมีงานประจำ) ก. ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกำไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน ข. ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทำ 
3. ทำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจ หรือไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน

12. การทำสำมะโนและการสำรวจ มีความหมายว่าอย่างไร
- สำมะโน (Census) คือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยแจงนับทุกหน่วยที่อยู่ความสนใจ สำรวจด้วยตัวอย่าง (Sample Survey) คือ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยแจงนับบางหน่วยที่สนใจ

13. ในการทำสำมะโน/สำรวจมีวิธีการแบ่งเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลอย่างไร
- เขตเทศบาล หมายถึง ท้องถิ่นซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาล และพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 ขึ้นเป็นเทศบาลตำบล โดยกำหนดเขตพื้นที่ของเทศบาลนั้นไว้ด้วย รวมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นอกเขตเทศบาล หมายถึง พื้นที่ภายนอกเขตเทศบาลทั้งหมด หรือที่เรียกว่าหมู่บ้าน

14. แรงงานนอกระบบและแรงงานในระบบ มีคำนิยามว่าอย่างไร
- แรงงานในระบบ คือ ผู้มีงานทำที่ได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม (ซึ่งได้รับความ คุ้มครองตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน) แรงงานนอกระบบ คือ ผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน

15.ครอบครัวและครัวเรือน มีความหมายต่างกันอย่างไร
- ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือหลายคนซึ่งอาศัยเป็นประจำในบ้าน หรือ สถานที่อยู่เดียวกันทั้งนี้ ไม่คำนึงถึงว่าบุคคลเหล่านั้น จะมีความสัมพันธ์ฉันญาติหรือไม่ก็ตาม โดยบุคคลเหล่านั้นจัดหา หรือใช้สิ่งอุปโภค บริโภค อันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน 
- ครอบครัว หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยการเกิด การแต่งงานหรือการรับ เป็นบุตรบุญธรรม และอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1. ครอบครัวเดี่ยวหมายถึง ครอบครัวที่มีสามีและภรรยา/สามีและภรรยาและลูก/สามีหรือภรรยาและลูก 
2. ครอบครัวขยายหมายถึง ครอบครัวที่มีพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยายและ/หรือญาติอื่นๆ

16.การย้ายถิ่นของประชากรมีความหมายว่าอย่างไร
- การย้ายถิ่น หมายถึง การย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากหมู่บ้านอื่น หรือเขตเทศบาลอื่น หรือจากประเทศอื่น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยครั้งสุดท้าย มายังหมู่บ้านหรือเขตเทศบาลซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ปัจจุบัน ที่กำลังถูกสัมภาษณ์ 
การเปลี่ยนเขตเทศบาลหรือหมู่บ้าน เนื่องจากการขยายเขตเทศบาลหรือแยกหมู่บ้าน โดยที่บุคคล หรือครัวเรือนนั้นยังอยู่ประจำที่เดิม และการย้ายสถานที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ไม่นับว่าเป็นการย้ายถิ่น

17.อยากทราบว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติใช้มาตรฐานใดในการแบ่งประเภท/ระดับ การศึกษา
- มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยใช้เอกสาร International Standard 
Classification of Education (ISCED 1997) ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) เป็นหลักในการพิจารณา และได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ การจัดการศึกษาของประเทศ  ซึ่งจัดจำแนกเป็น 9 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับ 1 : ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับ 2 : ระดับประถมศึกษา 
ระดับ 3 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับ 4 : ระดับมัธยมศึกษาตอนตปลาย 
ระดับ 5 : ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (อนุปริญญา) 
ระดับ 6 : ระดับปริญญาตรี
ระดับ 7 : ระดับปริญญาโท 
ระดับ 8 : ระดับปริญญาเอก 
ระดับ 9 : การศึกษาอื่นๆ 

18. ปี 2552 สำนักงานสถิติแห่งชาติ แบ่งประเภทอาชีพออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
- การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC 2009 ) ฉบับปรับปรุงโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยตจัดทำในระดับ 5 หลัก ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ โดยจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของมาตรฐานการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจฉบับสากล 3 ฉบับ ได้แก่ 
1. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4 (ISIC Rev.4) จัดทำโดย United Nations Statistics Division (UNSD) 
2. ASEN Common Industrial Classification (ACIC) จัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการ ASEN เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
3. East Asia Manufacturing Industrial Classification (EAMIC) Ver.1 จัดทำโดย EAMS Secretariat ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการ ASEAN เพื่อใช้ในการบูรณาการข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก ASEAN+3 (ประเทศสมาชิก ASEAN รวมถึงประเทศ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ซึ่งจัดจำแนกเป็น 21 หมวดใหญ่ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 

หมวดใหญ่ A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 

หมวดใหญ่ B : การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 

หมวดใหญ่ C : การผลิต 

หมวดใหญ่ D : ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 

หมวดใหญ่ E : การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

หมวดใหญ่ F : การก่อสร้าง

หมวดใหญ่ G : การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 

หมวดใหญ่ H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

หมวดใหญ่ I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 

หมวดใหญ่ K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

หมวดใหญ่ L : กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 

หมวดใหญ่ M : กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค

หมวดใหญ่ N : กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 

หมวดใหญ่ O : การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ

หมวดใหญ่ P : การศึกษา

หมวดใหญ่ Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

หมวดใหญ่ R : ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

หมวดใหญ่ S : กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

หมวดใหญ่ T: กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขี้นเอง เพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน

หมวดใหญ่ U : กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก


20. ​ปี 2553 ถ้ามีความต้องการที่จะขอข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) ของโครงการสำมะโน/สำรวจทางสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีวิธีการอย่างไร
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการจัดการแฟ้มข้อมูลระดับย่อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของการให้บริการ โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
การขอใช้ข้อมูลระดับย่อยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีวิธีการดังนี้ 
*ผู้ขอรับบริการข้อมูลสถิติระดับย่อย ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้ข้อมูลต่อผู้อำนวยการ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ * เอกสารประกอบการพิจารณาการให้บริการข้อมูล ประกอบด้วย แผนงาน/โครงร่างงานวิจัย/ผลงานที่เคยนำข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ (หากมี) 
- สำหรับ นิสิต นักศึกษา ให้แนบหนังสือรับรองโครงการจากสถาบันการศึกษามาด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้ข้อมูลจะต้องทำสัญญา/ข้อตกลงการใช้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้เป็นตามเงื่อนไขการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ผู้ขอรับบริการยื่นเอกสารได้ที่ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชั้น 2 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ​​​