หน่วยรัฐวิสาหกิจ

 

​​​​​​​สังกัดกระทรวง​​​​ชื่อหน่วยงาน​ชื่อภาษาอังกฤษ
กระทรวงคมนาคม สถาบันการบินพลเรือน CIVIL AVIATION TRAINING CENTER
กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย​ State Railway of Thailand
กระทรวงคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย  Port Authority of Thailand
กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยMass Rapid Transit Authority of Thailand
กระทรวงคมนาคม การทางพิเศษแห่งประเทศไทยExpressway Authority of Thailand
กระทรวงคมนาคม บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดS.R.T. Electrified Train Company Limited
กระทรวงคมนาคม บริษัท ขนส่ง จำกัดThe Transport Co.,Ltd.
กระทรวงคมนาคม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)Airports of Thailand Public Company Limited
กระทรวงคมนาคม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)Thai Airways International Public Company Limited
กระทรวงคมนาคม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดAeronautical Radio of Thailand Ltd.
กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพBangkok Mass Transit Authority
กระทรวงคมนาคม บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัดThai Smile Airways Company Limited
กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยElectricity Generating Authority of Thailand
กระทรวงพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)PTT Public Company Limited
กระทรวงมหาดไทย  การไฟฟ้านครหลวงMetropolition Electricity Authority
กระทรวงมหาดไทย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคProvincial Electricity Authority
กระทรวงมหาดไทย  การประปานครหลวงMetropolitan Waterworks Authority
กระทรวงมหาดไทย  การประปาส่วนภูมิภาคProvincial Waterworks Authority
กระทรวงมหาดไทย  องค์การตลาดthe marketorganization under the Ministry of Interior
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การจัดการน้ำเสียWastewater Management Authority
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนพฤกษศาสตร์The Botanical Garden Organization
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้Forest Industry Organization
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนสัตว์ ​The Zoological Park Organization
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติNational Science Museum
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยThailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยIndustrial Estate Authority of Thailand
กระทรวงการคลัง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลThe Government Lottery Office
กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสินGovernment Savings Bank
กระทรวงการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์GOVERNMENT HOUSING BANK
กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร​Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยExport-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand)
กระทรวงการคลัง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยSMALL AND MEDUIM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND
กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)Krung Thai Bank Public Company Limited
กระทรวงการคลัง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยISLAMIC BANK OF THAILAND
กระทรวงการคลัง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมThai Credit Guarantee Corporation
กระทรวงการคลัง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยSecondary Mortgage Corporation
กระทรวงการคลัง บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัดThe Syndicate of thai Hotels & Tourists Enterprises Limited
กระทรวงการคลัง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดDhanarak Development Company Limited
กระทรวงการคลัง การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)Tobacco Authority of Thailand
กระทรวงการคลัง องค์การสุรา กรมสรรพสามิตLiquor Distillery Organization Excise Department
กระทรวงการคลัง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตPlaying Cards Factory Excise Department
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรThe Marketing Organization for Farmers (MOF)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยDairy Farming Promotion Organization of Thailand
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การสะพานปลาFish Marketing Organization
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทยRubber Authority of Thailand
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยTourism Authority of Thailand
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยSports Authority Of Thailand
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การเคหะแห่งชาติNational Housing Authority
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการOffice The Government Pawnshop
กระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรมThe Government Pharmaceutical Organization
กระทรวงพาณิชย์ องค์การคลังสินค้าPUBLIC WAREHOUSE ORGANIZATION
กระทรวงกลาโหม บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัดThe Bangkokdock Company (1957) Limited
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)TOT Corporation Public Company Limited
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)CAT Telecom Public Company Limited
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดTHAILAND POST CO.,LTD
สำนักนายกรัฐมนตรี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)MCOT Public Company Limited.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพิมพ์ตำรวจ ​