หน่วยรัฐวิสหกิจ

สังกัดกระทรวงชื่อหน่วยงานชื่อภาษาอังกฤษ
กระทรวงคมนาคมสถาบันการบินพลเรือนCIVIL AVIATION TRAINING CENTER
กระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทย​State Railway of Thailand
กระทรวงคมนาคมการท่าเรือแห่งประเทศไทย Port Authority of Thailand
กระทรวงคมนาคมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยMass Rapid Transit Authority of Thailand
กระทรวงคมนาคมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยExpressway Authority of Thailand
กระทรวงคมนาคมบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดS.R.T. Electrified Train Company Limited
กระทรวงคมนาคมบริษัท ขนส่ง จำกัดThe Transport Co.,Ltd.
กระทรวงคมนาคมบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)Airports of Thailand Public Company Limited
กระทรวงคมนาคมบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)Thai Airways International Public Company Limited
กระทรวงคมนาคมบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดAeronautical Radio of Thailand Ltd.
กระทรวงคมนาคมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพBangkok Mass Transit Authority
กระทรวงคมนาคมบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัดThai Smile Airways Company Limited
กระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยElectricity Generating Authority of Thailand
กระทรวงพลังงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)PTT Public Company Limited
กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวงMetropolition Electricity Authority
กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคProvincial Electricity Authority
กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวงMetropolitan Waterworks Authority
กระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาคProvincial Waterworks Authority
กระทรวงมหาดไทย องค์การตลาดthe marketorganization under the Ministry of Interior
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การจัดการน้ำเสียWastewater Management Authority
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การสวนพฤกษศาสตร์The Botanical Garden Organization
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้Forest Industry Organization
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การสวนสัตว์ ​The Zoological Park Organization
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติNational Science Museum
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยThailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
กระทรวงอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยIndustrial Estate Authority of Thailand
กระทรวงการคลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลThe Government Lottery Office
กระทรวงการคลังธนาคารออมสินGovernment Savings Bank
กระทรวงการคลังธนาคารอาคารสงเคราะห์GOVERNMENT HOUSING BANK
กระทรวงการคลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร​Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
กระทรวงการคลังธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยExport-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand)
กระทรวงการคลังธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยSMALL AND MEDUIM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND
กระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)Krung Thai Bank Public Company Limited
กระทรวงการคลังธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยISLAMIC BANK OF THAILAND
กระทรวงการคลังบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมThai Credit Guarantee Corporation
กระทรวงการคลังบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยSecondary Mortgage Corporation
กระทรวงการคลังบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัดThe Syndicate of thai Hotels & Tourists Enterprises Limited
กระทรวงการคลังบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดDhanarak Development Company Limited
กระทรวงการคลังโรงงานยาสูบThailand Tobacco Monopoly
กระทรวงการคลังองค์การสุรา กรมสรรพสามิตLiquor Distillery Organization Excise Department
กระทรวงการคลังโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตPlaying Cards Factory Excise Department
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรThe Marketing Organization for Farmers (MOF)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยDairy Farming Promotion Organization of Thailand
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์องค์การสะพานปลาFish Marketing Organization
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทยRubber Authority of Thailand
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยTourism Authority of Thailand
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยSports Authority Of Thailand
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การเคหะแห่งชาติNational Housing Authority
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการOffice The Government Pawnshop
กระทรวงสาธารณสุของค์การเภสัชกรรมThe Government Pharmaceutical Organization
กระทรวงพาณิชย์องค์การคลังสินค้าPUBLIC WAREHOUSE ORGANIZATION
กระทรวงกลาโหมบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัดThe Bangkokdock Company (1957) Limited
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)TOT Corporation Public Company Limited
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)CAT Telecom Public Company Limited
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดTHAILAND POST CO.,LTD
สำนักนายกรัฐมนตรีบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)MCOT Public Company Limited.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงพิมพ์ตำรวจ ​