สำนักงานสถิติฯ เผยรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน ครึ่งปีแรกของปี 60

           นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 โดยใช้ข้อมูลการสำรวจ 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน 2560) จำนวนครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 26,000 ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,973 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงานร้อยละ 71.2 ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน ร้อยละ 45.7 กำไรสุทธิจากการทำธุรกิจร้อยละ 17.1 และกำไรสุทธิจากการทำการเกษตรร้อยละ 8.4 และมีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่น เงินที่ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ  ร้อยละ 12.0   รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ยร้อยละ 1.6 นอกจากนั้นยังมีรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในรูปสวัสดิการ/สินค้าและการบริการต่างๆร้อยละ 13.9

                  สำหรับค่าใช้จ่ายในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,897 บาท ค่าใช้จ่ายร้อยละ 34.6 เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ รองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้านร้อยละ 20.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะร้อยละ 17.3 ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้าร้อยละ 5.4 ใช้ในการสื่อสารร้อยละ 3.4 ใช้เพื่อการศึกษา ค่าเวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล และการบันเทิง/การจัดงานพิธี คือร้อยละ 1.8 1.6 และ 1.2 ตามลำดับ สำหรับกิจกรรมทางศาสนามีเพียงร้อยละ 1.1      ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ย พบว่ามีการใช้จ่ายสูงถึงร้อยละ 13.1

                ส่วนจำนวนครัวเรือนที่เป็นหนี้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนในระหว่างปี 2550 - 2560 พบว่า ส่วนใหญ่สัดส่วนของครัวเรือนที่เป็นหนี้ลดลง คือ ลดลงจากร้อยละ 63.3 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 49.1 ในปี 2558 และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในปี 2560 เป็นร้อยละ 51.0 แต่จำนวนเงินที่เป็นหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเพิ่มจาก 116,681 บาท
ในปี 2550 เป็น 177,128 บาท ในปี 2560 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว 

 

 

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5