สำนักงานสถิติฯ เผยผลการมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในครัวเรือน 2561

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจในไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ 21.4 ล้านครัวเรือน ในจำนวนนี้มีครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทัศน์ 20.4 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.3 โดยในเขตเทศบาล มีครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทัศน์ร้อยละ 94.9 และนอกเขตเทศบาล ร้อยละ 95.6
     สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชมรายการโทรทัศน์ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแบนมากที่สุด ร้อยละ 57.8 รองลงมาคือ เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแก้วหรือจอตู้ปลา ร้อยละ 50.6 โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ร้อยละ 38.9 และคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 10.8 เมื่อพิจารณาโครงข่ายในการรับชมรายการโทรทัศน์ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายภาคพื้นดินมากที่สุด ร้อยละ 55.3 รองลงมาคือโครงข่ายดาวเทียม ร้อยละ 53.2 โครงข่ายเคเบิล ร้อยละ 5.5 และโครงข่ายไอพีทีวี (IPTV) ร้อยละ 0.8 เมื่อสอบถามถึงความนิยมในการรับชมรายการโทรทัศน์ในแต่ละช่องที่ออกอากาศในปัจจุบันระหว่างการรับชมโทรทัศน์ช่องเดิมหรือช่องดิจิทัลใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมพอๆกันทั้งโทรทัศน์ช่องเดิมและช่องดิจิทัลใหม่ ร้อยละ 49.1 รองลงมาคือ รับชมโทรทัศน์ช่องเดิม ร้อยละ 30.2 รับชมโทรทัศน์ช่องดิจิทัลใหม่ ร้อยละ 19.9 และไม่ทราบ ร้อยละ 0.8 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์