​ผู้มีงานทำด้าน ICT
ส่วนใหญ่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาโดยตรงด้าน ICT

      นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT มีจำนวนทั้งสิ้น 386,307 คน เป็นชาย 260,517 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.4 และหญิง 125,790 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.6 ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองร้อยละ 79.3 และที่เหลืออยู่นอกเขตเทศบาลร้อยละ 20.7 ​
     เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้มีงานทำด้าน ICT จำนวนทั้งสิ้น 386,307 คน พบว่า ร้อยละ 54.2 เป็นผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้าน ICT มีเพียงร้อยละ 45.8 ที่สำเร็จการศึกษาด้าน ICT โดยเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 65.3 รองลงมาเป็นระดับอนุปริญญา/ปวส ร้อยละ 18.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ร้อยละ 8.5 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 8.2 จะเห็นได้ว่าผู้ทำงานด้าน ICT ในตลาดแรงงานนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้าน ICT สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ทำงานด้าน ICT ในปี 2560 พบว่า ภาคการค้าและการบริการมีจำนวนผู้ที่ทำงานด้าน ICT มากที่สุด 301,812 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.1 ที่เหลืออยู่ในภาคการผลิตและมีจำนวนเล็กน้อยอยู่ในภาคการเกษตรกรรม 84,495 คน หรือร้อยละ 21.9 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

​​สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5