สำนักงานสถิติฯ สำรวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ

                 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังดำเนินการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ  ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑
            นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังดำเนินการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถานประกอบการ  เช่น การมีการใช้ ICT  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT  ในสถานประกอบการ ความต้องการจ้างบุคลากรด้าน ICT ข้อจำกัดของการใช้  ICT และความต้องการของผู้ประกอบการในการให้ภาครัฐช่วยเหลือ 
             สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือเจ้าของผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตอบข้อมูลของสถานประกอบการซึ่งตกเป็นตัวอย่างให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เพราะข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ในส่วนของภาครัฐทำให้ทราบสถานการณ์การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำหรับนำไปกำหนดนโยบาย วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ ด้านผู้ประกอบการ ผลจากการส่งเสริมและพัฒนาของภาครัฐทำให้   สถานประกอบการสามารถลงทุนด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ  การขยายกิจการให้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ของสถานประกอบการ เป็นต้น ทั้งนี้ หากสงสัย ในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวได้  นายภุชพงค์ฯ กล่าว
  

 

    *********************************

 

 

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485 โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5