​สำนักงานสถิติฯ เผยตัวเลขว่างงานเดือนเมษายน

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนเมษายน พ.ศ.2561 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.22 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.99 ล้านคน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีงานทำ 37.28 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.05 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.05 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.23 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น
     สำหรับผู้ว่างงาน 4.05 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 6.8 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 3.5 หมื่นคน เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชนหรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 5.6 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้ อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.6 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 พบว่า กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 6.5 เป็นร้อยละ 5.6 
     เมื่อพิจารณาการว่างงานจำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ พบว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจำนวนสูงสุดคือ 1.62 แสนคน (อัตราการว่างงานร้อยละ 1.9) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.7 หมื่นคน (ร้อยละ1.2) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7.6 หมื่นคน (ร้อยละ1.2) ระดับประถมศึกษา 7.5 หมื่นคน (ร้อยละ 0.9) และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 1.5 หมื่นคน (ร้อยละ 0.2) ที่เหลือกระจายอยู่ในที่อื่นๆ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 พบว่า ผู้ที่ว่างงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลง 3.2 หมื่นคน ระดับอุดมศึกษาลดลง 3.0 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลดลง 1.2 หมื่นคน ผู้ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษาลดลง 5.0 พันคน ส่วนระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 1.5 หมื่นคน พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 ​

*********************************

  ​

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5