สำนักงานสถิติฯ เผยผลการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2560

             นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เปิดเผยผลการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2560 จากการสอบถามประชากรทุกกลุ่มอายุในปี 2560 พบมีผู้พิการทั้งสิ้น จำนวน 3.7 ล้านคน หรือร้อยละ 5.5 ซึ่งเป็นผู้ที่มีลักษณะพิการอย่างน้อย 1 ใน 2 ลักษณะดังนี้ คือเป็นประชากรที่มีความลำบากหรือปัญหาสุขภาพที่เป็นข้อจำกัดในการทำกิจกรรมร้อยละ 4.1 หรือประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญามีร้อยละ 4.2 สำหรับประชากรพิการที่มีทั้งสองลักษณะ คือ มีความลำบาก/ปัญหาสุขภาพ และลักษณะความบกพร่องมีร้อยละ 2.8  (1.9 ล้านคน) ร้อยละของประชากรที่พิการในปี 2560 มีความแตกต่างตามลักษณะทางประชากร โดยพบว่าผู้หญิงมีร้อยละของผู้พิการสูงกว่าผู้ชายเล็กน้อย (ร้อยละ 5.7 และ 5.2 ตามลำดับ) กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีประชากรที่พิการร้อยละ 20.6 สูงกว่าวัยอื่น ที่มีเพียงร้อยละ 0.4-3.0 เนื่องจากผู้สูงอายุมีความลำบากหรือปัญหาสุขภาพตามวัยที่สูงขึ้น จึงถูกนับรวมเป็นความพิการ
           ประชากรพิการร้อยละ 21.2     มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐแต่ยังไม่ได้รับ   โดยความช่วยเหลือที่ต้องการมากที่สุด  5  ลำดับ    คือ  1) การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ   2) การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ    3) การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 4) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และ 5) การให้คำแนะนำปรึกษา (ร้อยละ 31.5  23.7 19.4 17.1 และ 15.2 ตามลำดับ)   จากผลการสำรวจข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าประชากรที่พิการ ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐบาลครบถ้วนเพียงพอ   ดังนั้นรัฐบาลควรสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการในเรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5