สำนักงานสถิติฯ ลงพื้นที่สำรวจการติดตามระดับความรู้แ

ละการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน

           สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.๒๕๖๑ ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกวันที่ ๗ – ๒๐ ของเดือน โดยสำรวจไปพร้อมกับการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๑       
          นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติกำลังจะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนตัวอย่างพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงบริการทางการเงินและช่องทางการใช้บริการทางการเงิน ได้แก่ การใช้เครื่องมือทางการเงิน การใช้ผู้ให้บริการ พฤติกรรม การใช้บริการ ช่องทางการใช้บริการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงิน และปัญหาการใช้บริการฯ รวมถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเงิน  ได้แก่  การวางแผนรายรับรายจ่าย และการเข้าถึงบริการ  ทางการเงินของครัวเรือน ตลอดจนการแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ เป็นต้น        
            สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะนำไปประกอบการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของภาคครัวเรือน    เพื่อติดตามพัฒนาการระดับทักษะทางการเงิน  ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนไทย   ซึ่งเป็นการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในด้านความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงและยั่งยืน   ทั้งนี้  หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

 

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5