สำนักงานสถิติฯ ลงพื้นที่สำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร)

          สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังดำเนินการสำรวจความสุขคนทำงาน(ในองค์กร)      พ.ศ.๒๕๖๑  ด้วยวิธีการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่เข้าข่ายเป็นผู้ตอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองเท่านั้น โดยผนวกข้อถามเกี่ยวกับความสุขคนทำงาน (ในองค์กร)ไปกับโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

          นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมมือกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และความสุขของประชากรโดยเฉพาะวัยแรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสุขให้แก่คนทำงานทุกระดับ และทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

               สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เพราะข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร สามารถใช้เป็นตัวแทนระดับความสุขของคนทำงานในภาพรวมของประเทศ และเป็นระดับความสุขอ้างอิงในระดับย่อยรายภาคอุตสาหกรรม ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ และสถานภาพการทำงานของประชากรกลุ่มต่างๆ เข้ากับข้อมูลการสำรวจความสุขได้ สามารถพัฒนาดัชนีความสุข และเกณฑ์ชี้วัดระดับความสุขที่ครอบคลุมคนทำงานในประเทศทุกกลุ่ม ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น ทั้งนี้ หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5