รมว.ดีอี ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดจังหวัดจันทบุรี

ก่อนการประชุม ครม.สัญจร

          วันที่ ๕กุ มภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่รับทราบการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัด ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครม.สัญจรระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
         นางสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ สถิติจังหวัดจันทบุรีได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย หลังจากที่ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เพื่อจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลเรื่อง ทุเรียน ลำใย มังคุด มันสำปะหลัง กุ้ง อัญมณีและเครื่องประดับ การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และป่าชายเลน ผ่านกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯ และหน่วยงานภายในจังหวัดเป็นกรรมการ และในปี ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการชุดข้อมูลกลางที่ได้จากนโยบายที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ชุดข้อมูลเรื่อง ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ซึ่งชุดข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารงาน สำหรับภาคเอกชน และประชาชน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนในธุรกิจที่สนใจและกิจกรรมอื่นๆ
              ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๑ จะมีการดำเนินการเพื่อให้สำนักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด โดยจะมีการพัฒนาชุดข้อมูลเพิ่มเติมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ เอกชน และประชาชน ประกอบด้วย ชุดข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัด ชุดข้อมูลอื่น ๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งชุดข้อมูลที่ได้จาก Big Data      ทั้งนี้การเป็นศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัด เน้นให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ส่งผลให้ได้รับประโยชน์จากการบริหารของรัฐที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5