สำนักงานสถิติฯ เผยตัวเลขการทำงานของผู้สูงอายุปี 2560

            นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 พบว่า มีจำนวนผู้สูงอายุที่ทำงาน 4.06 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.8 ของจำนวนผู้สูงอายุ ทั้งสิ้น 11.35 ล้านคน (เพศชาย 2.36 ล้านคน และเพศหญิง 1.70 ล้านคน) ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.45 ล้านคน รองลงมาคือภาคเหนือและภาคกลางมีจำนวนใกล้เคียงกันคือ 9.20 แสนคน และ 9.08 แสนคน ภาคใต้ 5.31 แสนคน     และกรุงเทพมหานคร 2.50 แสนคน    

               สำหรับอาชีพของผู้สูงอายุที่ทำงานในปี 2560 พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและประมง ร้อยละ 56.5 รองลงมาเป็นพนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า ร้อยละ 19.6 ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 8.6 และผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 7.2   ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในอาชีพอื่นๆ   ส่วนสถานภาพการทำงานของผู้สูงอายุที่ทำงานในปี 2560 พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ร้อยละ 61.6 รองลงมาเป็นช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ร้อยละ 20.0 เป็นลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 12.2   ส่วนที่เหลือเป็นนายจ้าง ร้อยละ 3.8 ลูกจ้างรัฐบาล ร้อยละ 2.2   และการรวมกลุ่ม ร้อยละ 0.2  เมื่อพิจารณาผู้สูงอายุทำงานตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญในปี 2560 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ทำงานในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 58.8 รองลงมาเป็นภาคการค้าและการบริการ ร้อยละ 30.4 ภาคการผลิต ร้อยละ 10.8 และในช่วง ปี 2556-2560 พบว่า จำนวนผู้สูงอายุที่ทำงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยภาคการค้าและการบริการเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 3.5 แสนคน (จาก 8.8 แสนคน ในปี 2556 เป็น 1.23 ล้านคน ในปี 2560) พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์