​สำนักงานสถิติฯ สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร​

​     สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรพร้อมกับสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ ๔ (ต.ค.-ธ.ค.)    พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การย้ายถิ่นของประชากรพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของประชากร ได้แก่ ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้ย้ายถิ่น เช่น อายุ เพศ การศึกษา ที่สำเร็จ อาชีพ อุตสาหกรรม สาเหตุของการย้ายถิ่น รวมถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับประชากรแฝง ซึ่งจะทำให้ประเทศ มีข้อมูลประกอบ การวางแผนและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อันจะช่วยในการพัฒนาโครงการต่างๆ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่น ของประชากร     
     สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือครัวเรือนที่เป็นหน่วยตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ให้ข้อมูล ที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ ที่ไปสัมภาษณ์ได้  นายภุชพงค์ฯ กล่าว​

*********************************


 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5