สำนักงานสถิติฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม

          สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังดำเนินการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

         นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับพฤติกรรมทางสังคม ค่านิยมของวัยรุ่น ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครัวเรือน คุณธรรมและจริยธรรม และการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและหลักคำสอนของแต่ละศาสนา เพื่อให้ได้ชุดดัชนีสังคมแห่งชาติที่สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านวัฒนธรรมนำไปใช้ในการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางสังคมที่ชัดเจน อันจะทำให้ทราบถึงสภาพสังคมไทยในปัจจุบันและมองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต

              สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานภาครัฐนำดัชนีทางสังคมไปใช้กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สังคมมีความสุข เช่น นำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและวางแผนในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม  วางแผนป้องกันและควบคุมพฤติกรรมของวัยรุ่น นำไปใช้เป็นตัวชี้วัดภาวะทางสังคม ใช้ในการติดตามและประเมินสถานการณ์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต ใช้ในการวางแผนในการแก้ปัญหาทางสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

​​​​​​​

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5