สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจแรงงานนอกระบบ

               สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังดำเนินการสำรวจแรงงานนอกระบบ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทุกวันที่ ๑ – ๑๒ ของเดือน  โดยสำรวจไปพร้อมกับการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในไตรมาสที่ ๓
               นายภุชพงค์  โนดไธสง   ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ      เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจแรงงานนอกระบบปี ๒๕๖๐ พบว่า ประเทศไทยมีผู้มีงานทำ ๓๗.๗ ล้านคน เป็นผู้ทำงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน หรือที่เรียกว่า “แรงงานนอกระบบ” มีจำนวนมากถึง ๒๐.๘ ล้านคน หรือร้อยละ ๕๕.๒ 
             สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานนอกระบบ จึงได้ดำเนินการสำรวจเรื่องนี้เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลแก่หน่วยงานด้าน  การวางแผน กำหนดนโยบาย และการประกันสังคม ให้กับแรงงานนอกระบบ รวมทั้งจัดให้มีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑    จึงขอให้ประชาชนที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างของการสำรวจในครั้งนี้     โปรดให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง  เพื่อประกอบการวางแผน และกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการขยายความคุ้มครอง หรือประกันสังคมให้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อศึกษาถึงจำนวนแรงงานนอกระบบที่ยังขาดความคุ้มครองตามกฎหมายและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งรายได้ การเข้าถึงสวัสดิการ ความคุ้มครองหรือหลักประกันจากการทำงานให้ได้รับความเป็นธรรม และมีความมั่นคงในชีวิต นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

 

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5