สำนักงานสถิติฯ ระดมเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลการมีการใช้ ICT ครัวเรือน

           สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังดำเนินการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
            นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า   ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังลงพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศ   เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสมาชิกในครัวเรือน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องโทรสาร สถานที่ใช้ กิจกรรมในการใช้ ความถี่ในการใช้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้การสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
              สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์  เพื่อให้ภาครัฐทราบสถานการณ์การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำหรับนำไปกำหนดนโยบาย วางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้มากขึ้นและทั่วถึง เช่น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำไปวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนมีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการนำไปวางแผนการจัดการเรียน การสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้นักเรียน นักศึกษา ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้  หากสงสัยสามารถขอดูบัตรประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ที่ไปสัมภาษณ์ได้  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

​​​​​​​

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5