สำนักงานสถิติฯ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี ๒๕๖๑

            สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี ๒๕๖๑  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑
            นายภุชพงค์  โนดไธสง    ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนตัวอย่าง ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปครัวเรือนละ ๑ ราย ให้กระจายตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพการทำงาน โดยใช้ Tablet เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพบเห็น/ทราบว่า  ในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด ประเภทยาเสพติดที่พบเห็น ช่วงอายุ-อาชีพของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ความเดือดร้อนที่ได้รับจากปัญหายาเสพติด การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การยอมรับ/ให้โอกาสผู้เลิกเสพยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษา และผู้ต้องขังในคดียาเสพติดที่พ้นโทษออกมา รวมถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในปี ๒๕๖๑
                สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการติดตาม ปรับปรุง และวางแผนการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะเป็นความลับ และถูกนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น (ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐) หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว
           

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5