​สำนักงานสถิติฯ
เผยจำนวนผู้ว่างงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกันยายน พ.ศ.2561 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.34 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.39 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีงานทำ 37.95 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.73 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 6.70 หมื่นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 17.95 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น
     จำนวนการว่างงานในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 3.73 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 7.0 หมื่นคน โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 4.0 หมื่นคน กรุงเทพมหานครลดลง 3.8 หมื่นคน ภาคใต้ลดลง 1.5 หมื่นคน ภาคเหนือลดลง 9.0 พันคน ในขณะที่ภาคกลางเพิ่มขึ้น 3.2 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงานในเดือนกันยายน 2561กับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 พบว่าจำนวนผู้ว่างงานลดลง 3.0 หมื่นคน  พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 ​​

*********************************

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5