สสช. ร่วมมือ CAT ลงนามในสัญญา สร้างระบบสำรวจข้อมูลแบบดิจิทัล
ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

       วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  (มหาชน)  หรือ  CAT    ร่วมลงนามความร่วมมือว่าด้วยโครงการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) ณ ห้องประชุม ๘๐๘ อาคารสำนักงานใหญ่ CAT ถนนแจ้งวัฒนะ
          โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรแบบเดิมให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และต้องสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปบูรณาการเชื่อมโยงและส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนเพื่อตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ทั้งนี้บริษัท กสท โทรคมนาคม จะร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดความเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ (Mobile Application)   ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจและสำมะโนข้อมูลต่างๆ  ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังจะช่วยรองรับการขยายผลไปยังภาคประชาชน   ในการเพิ่มปริมาณทีมงานในการลงพื้นที่สำรวจ   ซึ่งจะส่งผลถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น
          ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ CAT เปิดเผยว่า “CAT จะดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบสำรวจในลักษณะ Conceptual Design เพื่อให้เห็นแนวคิดและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ ซึ่งเมื่อผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วจะได้จัดทำเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อการใช้งาน ทั้งนี้ จะนำบริการ Cloud Server ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับจำนวนผู้ใช้งานมาให้บริการด้วย เพื่อให้การใช้งานที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันนั้นสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง CAT พร้อมที่จะนำทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่ทั้งสองหน่วยงานมีความตั้งใจร่วมกันดำเนินการ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในยุคดิจิทัลที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม”

 

*********************************

 

 

 


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์