โลจิสติกส์ภาคการค้า 2560

                นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เปิดเผยผลการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560   จากการสำรวจสถานประกอบการภาคการค้าเฉพาะที่ประกอบธุรกิจขายส่งและการขายปลีกที่มีคนทำงานตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป ทั่วประเทศจำนวนประมาณ 17,945 แห่ง พบว่า ร้อยละ 44.0 ประกอบธุรกิจการขายส่ง และร้อยละ 41.1 ประกอบธุรกิจขายปลีก ส่วนสถานประกอบการขายส่งและขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 15.0 ขนาดของสถานประกอบการภาคการค้าส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.3    เป็นสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 16-50 คน และร้อยละ 17.9     เป็นสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 51-200 คน  สำหรับสถานประกอบการที่มีคนทำงานมากกว่า 200 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8

            กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่สถานประกอบการภาคการค้าว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกดำเนินการมากที่สุด คือ การจัดส่งสินค้า ร้อยละ 47.9 รองลงมาคือ พิธีการศุลกากรร้อยละ 27.4 และการจัดการคลังสินค้าร้อยละ 10.2    ส่วนการบรรจุสินค้า และการจัดการสินค้าคงคลังคิดเป็นร้อยละ 7.3 และร้อยละ 7.2 ตามลำดับ จากการสำรวจสถานประกอบการภาคการค้าทั่วประเทศ พบว่า มีสถานประกอบการเพียงร้อยละ 20.5 ที่มีการวัดประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้า (พิจารณาจากสัดส่วนของเที่ยวการจัดส่งสินค้า) โดยสถานประกอบการในกลุ่มนี้มีเที่ยวการจัดส่งสินค้าที่ไม่ตรงเวลา  คิดเป็นร้อยละ 17.4 สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง ร้อยละ 13.1 และความผิดพลาดอื่นๆ เช่น เอกสารไม่สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 14.0 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5