สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจ

สภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต ปี 2561

              นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต ปี 2561 จากครัวเรือนตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือน  พบว่า ประชากรของประเทศไทยร้อยละ 93.5 เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธรองลงมานับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 5.4) และศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 1.1) ที่เหลือเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่มีศาสนา (น้อยกว่าร้อยละ 0.1) ส่วนการยอมรับพฤติกรรมทางสังคมในปี 2561 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป รู้สึกรับไม่ค่อยได้รับการแสดงพฤติกรรมที่ไม่สุภาพในที่สาธารณะ เช่น ส่งเสียงดัง ใช้วาจาไม่สุภาพ มีผู้ที่รับไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงอย่างเห็นได้ชัดเจน จากร้อยละ 42.3 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 53.2 ในปี 2561 ในขณะที่มีความรู้สึกรับได้ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป ยังรับไม่ได้กับพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ สำหรับพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศอย่างเปิดเผย มีผู้รับได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ร้อยละ 7.5 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 12.3 ในปี 2561 และสำหรับพฤติกรรมการที่ชาย หญิง อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน จากการสำรวจในปี 2561 พบว่า ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 41.2) ยอมรับได้และสัดส่วนที่พบสูงกว่าปีที่สำรวจมาก่อนหน้านี้อย่างมาก ในขณะที่กลุ่มที่รับไม่ค่อยได้กับกลุ่มที่รับไม่ได้เลย กลับมีแนวโน้มลดลงอย่างพอสมควร       

            สำหรับในด้านสุขภาพจิต  พบว่ากลุ่มวัยรุ่น  (15-24 ปี)  มีคะแนนสุขภาพจิตต่ำสุด  (31.22 คะแนน)   และกลุ่มวัยทำงาน (25-59 ปี) กับวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีคะแนนไม่แตกต่างกัน (31.60 และ 31.71 คะแนนตามดับ) เมื่อจำแนกตามระดับคะแนนสุขภาพจิต พบว่า เกินกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 63.1) เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 21.1 มีสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป ที่เหลือร้อยละ 15.8 มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป และเมื่อพิจารณาตามเพศ และกลุ่มอายุ พบว่าสัดส่วนของระดับคะแนนสุขภาพจิตไม่มีความแตกต่างกันมาก พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5