สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจประชากรแฝง

ในประเทศไทย พ.ศ. 2560

               นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจประชากรแฝงที่ได้จากการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2560 พบว่าจำนวนมีประชากรแฝงทั้งหมด 8.07 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.9 ของประชากรทั้งประเทศ (67.70 ล้านคน) โดยจำแนกเป็นประชากรแฝงกลางคืน (ผู้ที่อาศัยอยู่ประจำในจังหวัดหนึ่งแต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่อาศัยอยู่) จำนวน 6.75 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 และประชากรแฝงกลางวัน (ผู้ที่เข้ามาทำงานในจังหวัดที่ตนไม่ได้อยู่อาศัย หรือผู้ที่เข้ามาเรียนหนังสือในจังหวัดที่ตนเองไม่ได้อาศัยอยู่) จำนวน 1.32 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.9   โดยกรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงกลางคืนมากที่สุด จำนวน 2.04 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.2 ของประชากรแฝงกลางคืนทั้งหมด (6.75 ล้านคน)  รองลงมาคือ สมุทรปราการ 6.86 แสนคน (ร้อยละ10.2) และชลบุรีจำนวน 4.80 แสนคน (ร้อยละ 7.1)
           เมื่อพิจารณาประชากรแฝงกลางวันที่เข้ามาเรียนหนังสือเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝงกลางวันที่เข้ามาเรียนมากที่สุด 4.25 หมื่นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.7 ของประชากรแฝงที่เข้ามาเรียนหนังสือทั้งหมด (2.16 แสนคน) รองลงมาคือ สมุทรสาคร 3.38 หมื่นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 และสมุทรปราการ  3.19 หมื่นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.8 และสำหรับประชากรแฝงกลางวันที่เข้ามาทำงาน มีจำนวน 1.11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.7 ของประชากรแฝงกลางวัน โดยพบว่า จังหวัดนนทบุรี มีประชากรแฝงกลางวันที่เข้ามาทำงานมากที่สุด 2.14   แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.3 ของประชากรแฝงทั้งหมด (1.11 ล้านคน) รองลงมาคือ ปทุมธานี 1.79 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.1 และกรุงเทพมหานคร 1.48 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.3 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5