สำนักงานสถิติฯ เผยจำนวนผู้ว่างงานเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

                นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.37 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.08 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีงานทำ 37.60    ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.84 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.00 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.29 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น
              ระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ว่างงาน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา 1.37 แสนคน (อัตราการว่างงานร้อยละ 1.6) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 9.8 หมื่นคน (ร้อยละ 1.5) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.9 หมื่นคน (ร้อยละ 1.3) ระดับประถมศึกษา 3.9 หมื่นคน (ร้อยละ 0.5) และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 3.1 หมื่นคน (ร้อยละ 0.4) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560  พบว่า ผู้ว่างงานระดับอุดมศึกษาลดลง 6.2 หมื่นคน ระดับประถมศึกษาลดลง 3.9 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลดลง 1.6 หมื่นคน ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มขึ้น 1.7 หมื่นคน และไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 1.5 หมื่นคน พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว   

 

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5