สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจอนามัย สวัสดิการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

               นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เปิดเผยผลการสำรวจอนามัย  สวัสดิการ และ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร 2560  พบว่า  ประชากรร้อยละ 99.2  มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   โดยผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนการมีสวัสดิการฯ สูงกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 99.6 และร้อยละ 98.6 ตามลำดับ) และเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจที่ผ่านมา พบว่าการมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาตามภาค พบว่าประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสวัสดิการค่ารักษาฯ สูงสุด (ร้อยละ 99.8) ในขณะที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งสวัสดิการค่ารักษาฯ ต่ำสุด  (ร้อยละ 97.7)     โดยเฉพาะบัตรทอง  ซึ่งมีร้อยละ 50.7   แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า   ประเภทสวัสดิการค่ารักษาฯ ประเภทอื่นๆ ส่วนมากจะพบในกรุงเทพมหานครสูงกว่าภาคอื่นๆ โดยเฉพาะการทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน    
             จากการสำรวจการบริโภคอาหารมื้อหลัก พบว่า ร้อยละ 89.4 ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ทานอาหารมื้อหลักในแต่ละวันครบ 3 มื้อ โดยพบว่ากลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) และกลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนดังกล่าวสูงสุด ร้อยละ 92.8 และต่ำสุดในกลุ่มวัยเยาวชน (15-24 ปี) ร้อยละ 87.7 เมื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจปี 2548 2552 2556 และ 2560 พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 82.2 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 87.1 88.0 และ 89.4 ในปี 2552 2556 และ 2560 ตามลำดับ  พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว       

 

 

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5