สำนักงานสถิติฯ ระดมเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า

           สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังดำเนินการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า  พ.ศ. ๒๕๖๑ ในไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑    

          นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติลงพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทต่างๆ เช่น การขนส่งสินค้าจาก จุดต้นทาง-ปลายทาง น้ำหนักและมูลค่าของสินค้า ประเภทสินค้า รูปแบบในการขนส่งสินค้า เป็นต้น สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ เช่น นโยบายด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ด้านการประเมินวัดประสิทธิภาพของการขนส่ง การกำหนดจุดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ตลอดจนการวางแผนด้านสถานประกอบการโลจิสติกส์ เช่น จุดรวบรวมการกระจายสินค้า  สถานีขนถ่ายสินค้าในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นต้น

         สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่ ๑๖ คนขึ้นไป ที่เป็นตัวอย่างของการสำรวจครั้งนี้ให้ข้อมูลเป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์  เพื่อให้ภาครัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เชิงมหภาค ได้แก่ ใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ เช่น นโยบายด้านการคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และประเมินประสิทธิภาพด้านการขนส่ง ใช้ในการกำหนดจุดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ใช้ในการวางแผนด้านสถานประกอบการโลจิสติกส์ เช่น จุดรวบรวมการกระจายสินค้า สถานีขนถ่ายสินค้าในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ สำหรับภาคเอกชน สามารถใช้ในการกำหนดที่ตั้งของหน่วยธุรกิจ และวางแผนการจัดการเส้นทางการขนส่ง  ทั้งนี้  หากสงสัยสามารถขอดูบัตรประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ที่ไปสัมภาษณ์ได้  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5