สำนักงานสถิติฯ เผยตัวเลขว่างงาน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

             นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 พบว่าจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.11 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.72 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.19 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.64 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 1.62 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.39 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

         สำหรับจำนวนการว่างงานในเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 มีทั้งสิ้น 3.64 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 6.1 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 7.1 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 0.8 เป็นร้อยละ 1.0) หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตราการว่างงานลดลง (จากร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 1.0) และในเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เพศชายมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.1 และเพศหญิงมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.8 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5