สำนักงานสถิติฯ สำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑

              สำนักงานสถิติแห่งชาติ    กำลังดำเนินการสำรวจการอ่านของประชากร        พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑

              นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า   สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บรวบรวมข้อมูลการอ่านของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑ เกี่ยวกับจำนวนผู้อ่านและไม่อ่าน รายละเอียดเกี่ยวกับการอ่าน เช่น ประเภทหนังสือที่อ่าน ความถี่ในการอ่าน เวลาที่ใช้อ่านเฉลี่ยต่อวัน สถานที่ที่อ่าน เป็นต้น รวมทั้งความคิดเห็นในเรื่องของวิธีการจูงใจให้ประชาชนรักการอ่าน    เพื่อให้มีข้อมูลสถิติพื้นฐานเรื่องการอ่านของประชากร     สำหรับให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง   นำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น และเหมาะสม เช่น ทำการรณรงค์หรือจัดการส่งเสริมการอ่าน    ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวัย จัดหาสถานที่อ่านให้แพร่หลายและเพียงพอกับประชาชนในท้องที่ต่างๆ เป็นต้น 

              สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ    ซึ่งกำลังลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ด้วย เพื่อประเทศจะได้มีข้อมูลสำหรับใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว   หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว     

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485  โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5