สำนักงานสถิติฯ เผยตัวเลขว่างงานเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

        นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ    เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2561  พบว่า จำนวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.13 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.79 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีงานทำ 37.07 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.75 แสนคน     และผู้ที่รอฤดูกาล 2.43 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.34 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา  เป็นต้น จำนวนการว่างงานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 4.75 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 2.6 หมื่นคน และเมื่อเทียบกับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.11 หมื่นคน สำหรับอัตราการว่างงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 1.3) และหากเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 1.3) เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า เพศชายมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.4 และเพศหญิงมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 หากเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับเดือน ธันวาคม  2560 จะเห็นได้ว่าอัตราการว่างงานเพศชายเพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 1.4)  และเพศหญิงอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 0.8 เป็นร้อยละ 1.0)  พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5