สำนักงานสถิติฯ เผยข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาส 4 ปี 2560

            นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เปิดเผยผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาส 4 ปี 2560 พบว่า  มีผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวม 39,515 ราย เป็นการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือน 34,365 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.0 และไม่ใช่อาคารโรงเรือนอีก 5,150 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้างอาคารโรงเรือนทั้งการก่อสร้างใหม่ และต่อเติมดัดแปลงมีจำนวน 34,365 ราย ลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง ร้อยละ 0.05 เท่านั้น    
             สำหรับพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารโรงเรือน มีทั้งสิ้น 15.5 ล้านตร.ม. โดยลดลงร้อยละ 0.2 จากไตรมาสที่ผ่าน และลดลงร้อยละ 6.9 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2559    โดยเป็นการก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัย 9.9 ล้านตร.ม อาคารเพื่อการพาณิชย์และสำนักงาน 2.4 ล้าน ตร.ม. อาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน 1.6 ล้านตร.ม. อาคารโรงแรม 475,868 ตร.ม. อาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข 219,554 ตร.ม. และอาคารเพื่อประโยชน์อื่นๆ เช่น  เพื่อการบำบัดน้ำเสีย โรงไฟฟ้า อาคารระบบพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารระบบประปาและโรงกรองน้ำเพื่อการขนส่ง    เพื่อการเกษตร และเพื่อการบันเทิง 864,702 ตร.ม.  พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว 

 

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5