อุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในครัวเรือนของไทย

            นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยสรุปผลที่สำคัญ การมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในครัวเรือน  พ.ศ. 2560 พบว่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ 21.5 ล้านครัวเรือน ในจำนวนนี้มีครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทัศน์ 20.6 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.0 โดยในเขตเทศบาลมีครัวเรือนที่มีอุปกรณ์การรับชมรายการโทรทัศน์ ร้อยละ 96.2 และนอกเขตเทศบาลร้อยละ 95.8          

           สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชมรายการโทรทัศน์ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์แบบจอแก้ว หรือจอตู้ปลามากที่สุด ร้อยละ 57.9 รองลงมาคือเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแบน ร้อยละ 52.1 โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ร้อยละ 37.5 และคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแท็บเล็ต) ร้อยละ 13.3 เมื่อพิจารณาโครงข่ายในการรับชมรายการโทรทัศน์ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายภาคพื้นดิน (การรับชมช่องรายการโทรทัศน์ผ่านเสาก้างปลา/หนวดกุ้งผ่านกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลของ กสทช.) มากที่สุด ร้อยละ 57.3 รองลงมาคือ โครงข่ายดาวเทียม ร้อยละ 50.7 โครงข่ายเคเบิล ร้อยละ 6.0 และโครงข่ายไอพีทีวี (IPTV) ร้อยละ 0.5

                 เมื่อสอบถามถึงความนิยมในการรับชมรายการโทรทัศน์ในแต่ละช่องที่ออกอากาศในปัจจุบัน ระหว่างรับชมโทรทัศน์ช่องเดิม (รายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินรายเดิม ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 เอ็นบีที และไทยพีบีเอส) และช่องดิจิทัลใหม่ (ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจ ระดับชาติ  ช่องใหม่ 21 ช่องรายการ เช่น ช่องเวิร์คพอยท์ ช่องทรู เนชั่น โมโน วอยซ์ทีวี ช่องวัน ช่อง 8 อัมรินทร์ทีวี และไทยรัฐทีวี)  พบว่า ส่วนใหญ่รับชมพอกันทั้งโทรทัศน์ช่องเดิมและช่องดิจิทัลใหม่ร้อยละ 42.5 รองลงมารับชมโทรทัศน์ช่องเดิม ร้อยละ 40.3 และรับชมช่องดิจิทัลใหม่ ร้อยละ 17.2 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5