​สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

     สำนักงานสถิติฯ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจ ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้        ความเข้าใจแก่ประชาชน  เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เน้นผลการดำเนินงานที่ได้ทำมาแล้ว โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจ หรือเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแจ้งข่าวเพื่อให้ประชาชนทราบว่า หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาลจะดำเนินการในเรื่องใด ซึ่งต้องคำนึงถึงความถูกต้องของข่าวสาร ความรวดเร็วทันต่อความจำเป็นที่จะให้ประชาชน มีความรับรู้ความเข้าใจ โดยใช้สื่อรูปแบบต่างๆ

     สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้เร่งทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อทราบการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของภาครัฐ และเป็นข้อมูลเพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ใช้ในการพัฒนาสร้างกระบวนการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ และความพึงพอใจต่อมาตรการต่างๆ อาทิ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ​และโครงการตลาดประชารัฐ เป็นต้น ทั้งนี้ หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5