​สำนักงานสถิติฯ
เผยผลสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 2561​

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 พบว่าครัวเรือนทั้งสิ้น มีจำนวน 21,404,086 ครัวเรือน โดยแบ่งประเภทของครัวเรือนเป็น 2 ประเภท คือ ครัวเรือนส่วนบุคคล มีจำนวน 21,397,323 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.97 และครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงาน มีจำนวน 6,763 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.03 สำหรับประชากรทั่วประเทศมีประมาณ 67.7 ล้านคน เป็นชาย 33 ล้านคน และหญิง 34.7 ล้านคน
     เมื่อพิจารณาจำนวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือน พบว่า ทั่วประเทศมีจำนวนสมาชิกเฉลี่ยประมาณ 3.16 คนต่อครัวเรือน โดยภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนสมาชิกเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 3.39 และ 3.34 คนต่อครัวเรือน รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร ประมาณ 3.19 คนต่อครัวเรือน ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) ประมาณ 3.03 คนต่อครัวเรือน และภาคเหนือ ประมาณ 2.95 คนต่อครัวเรือน จากผลสำรวจเฉพาะครัวเรือนส่วนบุคคล*ทั่วประเทศเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบว่า สถานภาพการทำงานของผู้มีรายได้สูงสุดของครัวเรือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจของตนเอง ร้อยละ 49.95 รองลงมาคือ ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 30.90 ไม่ได้ทำงานหารายได้ ร้อยละ 11.52 ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.61 ส่วนการรวมกลุ่มมีเพียงร้อยละ 0.02  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์