สำนักงานสถิติฯ เผยจำนวนผู้ว่างงานเดือนกุมภาพันธ์

            นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.16 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.42 ล้านคน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีงานทำ 37.60 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.91 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.29 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 17.74 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น       
           
จำนวนการว่างงานในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 4.91 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.3   เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 6.1 หมื่นคน และเมื่อเทียบกับ เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.6 หมื่นคน สำหรับอัตราการว่างงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 1.3) และหากเทียบกับเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 อัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลง คือ ร้อยละ 1.3 
             หากเปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงานจำแนกตามภาค เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 6.1 หมื่นคน (จาก 4.30 แสนคน เป็น 4.91 แสนคน)  พบว่า ภาคกลางมีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 7.1 หมื่นคน ภาคใต้จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 2.2 หมื่นคน และภาคเหนือมีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 2.1 หมื่นคน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 4.9 หมื่นคน และ กรุงเทพมหานครจำนวนผู้ว่างงานลดลง 4.0 พันคน พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์