สำนักงานสถิติฯ เผยจำนวนผู้ว่างงานเดือนมีนาคม

                นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.19 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ใน กำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.11 ล้านคน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีงานทำ 37.34 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.40 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.29 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.08 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น   

               จำนวนการว่างงานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 4.40 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.2   เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 5.6 หมื่นคน และเมื่อเทียบกับ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 5.1 หมื่นคน สำหรับอัตราการว่างงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ ผ่านมาพบว่า อัตราการว่างงานลดลง (จากร้อยละ 1.3 เป็นร้อยละ 1.2)  และหากเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อัตราการว่างงานลดลง (จากร้อยละ 1.3 เป็นร้อยละ 1.2 ) เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 พบว่า เพศชายมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.4 และเพศหญิงมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.9 หากเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานเพศชาย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่เพศหญิงลดลงจากร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 0.9 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5