สำนักงานสถิติฯ สำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          สำนักงานสถิติแห่งชาติจะดำเนินการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

        นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการสำรวจทุกๆ ๓ ปี    เพื่อศึกษาข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความสุข  การเรียนรู้  และวัฒนธรรม   เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืน และให้ประเทศมีข้อมูลสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายในด้านต่างๆ  และเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว     

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485 โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5