สำนักงานสถิติฯ เผยจำนวนผู้ว่างงานเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

              นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.30 ล้านคน      เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 39.05 ล้านคน   ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีงานทำ 38.63    ล้านคน   ผู้ว่างงาน 3.82 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 4.19 หมื่นคน  ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 17.25 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น    
                 จำนวนการว่างงานในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  มีทั้งสิ้น 3.82 แสนคน  หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน   ร้อยละ 1.0 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 9.4 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 4.4 หมื่นคน สำหรับอัตราการว่างงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า อัตราการว่างงานลดลง จากร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 1.0  หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตราการว่างงานลดลง จากร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 1.0    เมื่อพิจารณาการว่างงานตามกลุ่มอายุ  พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน หรือผู้มีอายุ 15-24 ปี   มีอัตราการว่างงานร้อยละ 5.9    ซึ่งปกติในกลุ่มนี้  อัตราการว่างงานจะสูง  ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป)  มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.6   เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 6.6 เป็นร้อยละ 5.9 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว   

 

 

 

*********************************

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5