​สำนักงานสถิติแห่งชาติ จับมือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยพัฒนางานสถิติและการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

              วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสถิติและการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งสองแห่งที่มาร่วมลงนามเป็นพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบีบี ๒๐๒ (ชั้น ๒) ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

            นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสถิติและการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านสถิติในการพัฒนาวิชาการสถิติแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพวิชาการสถิติแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ การประสานงานระหว่างส่วนราชการ ในงานเกี่ยวกับสถิติ และในการจัดทำการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติแก่บุคลากร  และ ผู้เรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและผู้เรียนเข้าร่วมดำเนินงานทางสถิติ   ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติร้องขอจะจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับสถิติ โดยการสนับสนุนทางด้านวิชาการสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานระหว่างกัน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านสถิติ และเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีการติดตาม การประเมินผล และการนำเสนอความก้าวหน้าของความร่วมมือ  

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210