สำนักงานสถิติฯ เผยตัวเลขว่างงานเดือนพฤษภาคม

             นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.24 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.55 ล้านคน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีงานทำ 37.97 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.02 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.80 แสนคน    ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 17.69 ล้านคน ได้แก่    แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น    
                สำหรับผู้ว่างงานในเดือนพฤษภาคม 2561 มีทั้งสิ้น 4.02 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 9.9 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2561 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 3.0 พันคน เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานลดลง (จากร้อยละ 1.3 เป็นร้อยละ 1.0) หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตราการว่างงานลดลง (จากร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 1.0) เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า  กลุ่มวัยเยาวชนหรือผู้ที่มีอายุ  15-24 ปี   มีอัตราการว่างงานร้อยละ 5.8 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้ อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป)    มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 7.0 เป็นร้อยละ 5.8 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5