สำนักงานสถิติฯ เผยการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561

                 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรทั่วประเทศไทย มีประมาณ 84,099 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นองค์การฯ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 32.2 องค์การที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง และภาคเหนือ มีร้อยละ 22.6 และร้อยละ 21.1 ตามลำดับ   สำหรับองค์การในกรุงเทพมหานคร และภาคใต้ มีร้อยละ 12.4 และร้อยละ 11.7 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนองค์การฯในปี 2561 และปี 2556 พบว่ามีจำนวนองค์การฯเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.7 ซึ่งเพิ่มขึ้นในทุกภาค โดยองค์การฯ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 13.3 รองลงมาเป็นองค์การฯ ที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 ส่วนภาคกลาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 สำหรับภาคใต้และกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 4.1 และร้อยละ 3.6 ตามลำดับ                

                เมื่อพิจารณาตามประเภทองค์การฯ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นองค์การศาสนาร้อยละ 57.4 รองลงมาคือองค์การที่ดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการบริการสังคมสงเคราะห์ ร้อยละ 31.3 สำหรับสมาคมการค้า หอการค้า มีร้อยละ 4.2 และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีร้อยละ 4.0 สำหรับสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ มีร้อยละ 2.1 ที่เหลืออีกร้อยละ 1.0 เป็นองค์การประเภทอื่นๆ ได้แก่ องค์การด้านการศึกษา องค์การเอกชนต่างประเทศ และองค์การด้านสุขภาพ พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

*********************************

 

 

 

 


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์